Skip to main content
share Share
favorite Favorite

23
RESULTS

COLLECTION
TOPIC atoz
Australasian Antarctic Expedition (1911-1914) 8
Antarctica 6
Missions -- Periodicals, Art galleries, Commercial -- New York, Australasian Mission 3
17 grudnia 2012 SYDNEY 2
Australasian 2
Australasian Antarctic Expedition, 1911-1914 2
Australasian Antarctic expedition, 1911-1914 2
Certyfikat prezentacji pt After-Crisis Relation between General Condition and Liquidity Management: Financial Liquidity Investment Efficiency Model (FLIEM) Use to Diagnose Polish Economics Standing na 25 konferencji Australasian Finance and Banking Conference 2
Conopidae 2
Diptera 2
Trener: dr hab. Grzegorz Michalski 2
adres email: Grzegorz.Michalski@gmail.com lub: Grzegorz.Michalski@onet.pl adres strony internetowej: http://michalskig.com/ 2
entomology 2
species novae 2
tel. do trenera: +48503452860 lub: +48717181717 2
1.3. rodzaje projektów: rozwojowe 1
1.4. analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa 1
10.2. krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 10.3. konsekwencje dla skali – wielkości – zadań w projekcie. [11] Uwzględnianie analizy ryzyka prognozy w studium wykonalności finansowej projektu. Jak radzić sobie z ryzykiem i niepewnością przy konstruowaniu finansowej części studium wykonalności projektów? 11.1. analiza ryzyka projektów/pomysłów 1
11.2. metody pośrednie uwzględniania ryzyka projektu i ich przeliczanie 11.3. analiza punktu progowego lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.4. analiza wrażliwości projektu lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.5. analiza scenariuszy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.6. analiza drzew decyzyjnych 1
11.7. metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka 11.8. współczynnik zmienności 1
11.9. równoważnik pewności i stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk [12] Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na finansową wykonalność projektu. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności: • oceny wpływu czasu na wartości pieniądza 1
4.3. zdyskontowany okres zwrotu 1
4.4. zaktualizowana wartość netto projektu – NPV 1
4.5. wewnętrzna stopa zwrotu projektu – IRR 1
4.6. porównanie dyskontowych modeli finansowej oceny projektów w ocenie projektów 1
5.10. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie operacyjnego kapitału obrotowego/pracującego 1
5.6. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych 1
5.7. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków) 1
5.8. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych 1
5.9. zasada dotycząca efektów zewnętrznych 1
6.2. eksploatacji i 6.3. likwidacji. [7] Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w zależności od konieczności wyboru problemu projektowego. 7.1. Wytworzyć samodzielnie czy kupić gotowe? 7.2. Zwiększyć zatrudnienie mniej wykwalifikowanej kadry czy skoncentrować się na innowacyjnym nowoczesnym realizowaniu zadań 1
7.4. Wynająć czy kupić na własność? [8] Szacowanie stóp kosztu kapitału lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 8.1. koszt kapitału własnego 1
8.2. koszt kapitału obcego 1
8.3. zasady szacowania składników kosztów kapitału 1
8.4. średni ważony koszt kapitału – CC lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk [9] Ryzyko projektu a koszt kapitału. 9.1. marginalny koszt kapitału – MCC lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 1
9.2. relacja struktury kapitału i kosztu kapitału 1
9.3. struktura kapitału i praktyczne wnioski z niej płynące dla szacowania parametrów studium wykonalności finansowej. [10] Określanie odpowiedniej wielkości projektu. Optymalny budżet projektu lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 10.1. krzywa możliwości projektowych – IOS lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 1
Anita Musiał tel. (022)208 28 33/26 1
Antarctica -- Discovery and exploration Australian 1
Aurora (Ship : Antarctic) 1
Aurora (Ship) 1
Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia 1
Australasian Ornithologists' Union 1
Birds 1
Echinodermata 1
Geology -- Antarctica 1
Mawson, Douglas, Sir, 1882-1958 1
NOPAT 1
Oceanography 1
Oriental 1
Scientific expeditions -- Antarctica 1
Starfishes 1
Szkolenia księgowe LINK: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/ Prowadzący dr hab. Grzegorz Michalski 1
Szkolenia księgowe | Zaproszenie na szkolenie od: Grzegorz Michalski (t. +48503452860) [Grzegorz.Michalski@gmail.com] Cel szkolenia Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi 1
Zaproszenie na Szkolenie w Warszawie pt.: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/ ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY Termin 26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa Zgłoś się 26-27 stycznia 2015 w Warszawie / szkolenie: EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY. ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. Kategoria: Finanse/Controlling 1
[2] Elementy matematyki finansowej 2.1. zmiana wartości pieniądza w czasie 1
[3] Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami projektowymi i próba określenia ich wpływu na wielkość parametrów finansowych 3.1. gotówkowe przychody ze sprzedaży (CR) 1
[5] Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek finansowej oceny projektu. 5.1. szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty. 5.2. kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 5.3. różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto 1
[6] Szacowanie wolnych przepływów lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w trzech naturalnych fazach projektu: 6.1. uruchamiania 1
analizie ryzyka prognozy projektu realizowanego w warunkach niepewności i wrażliwości na towarzyszące ryzyko. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: - Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu identyfikowania kosztów i korzyści w projekcie 1
anita.musial@akademiamddp.pl Terminy 26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa Zgłoś się 23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań Zgłoś się LINK: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/ Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego 1
anita.musial@akademiamddp.pl Terminy 26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa Zgłoś się http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/ ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY 26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa Zgłoś się 23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań Zgłoś się Kategoria: Finanse/Controlling 1
audience 1
australasian 1
australasian cinema 1
australian 1
australian cinema 1
australian film 1
australian films 1
b) definicja i znaczenie 1
b) definicja poziomu płynności finansowej. 3. Pomiar poziomu płynności finansowej: a) statyczne miary płynności 1
b) korekty miar płynności 1
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów. 6. Zarządzanie należnościami: a) ocena należności przedsiębiorstw 1
b) kredyt kupiecki 1
b) metoda punktowa 1
b) metody ustalania okresu spływu należności 1
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola 1
b) poziom NWC 1
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową 1
badawcze i odtworzeniowe 1
biographical 1
biography 1
birch carroll 1
branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami 1
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki). 9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa: a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych 1
c) cykl konwersji gotówki 1
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej 1
c) krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Wartość płynności finansowej: a) wartość płynności finansowej 1
c) metoda standardu kredytowego 1
c) prognozowanie należności 1
c) relacja wartości płynności do jej poziomu 1
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej 1
certyfikat. Godziny zajęć: 10:00 – 15:45 Miejsce zajęć: centrum w/w miast. Informacje: Norbert Saks 1
cinema 1
cultural 1
czy będzie to projekt komercyjny czy finansowany ze środków publicznych. Studium wykonalności finansowej jest pogłębionym studium przeprowadzanym w fazie formułowania projektu 1
czy odpowiada potrzebom interesariuszy 1
czy rozważany do realizacji projekt ma prawidłowe finansowe podstawy do realizacji oraz 1
członków zespołów zarządzających przedsiębiorstwami ekonomii społecznej oraz wszystkich 1
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja. 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi: a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 1
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności 1
d) określanie strategii zarządzania NWC. 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie: a) potrzeba utrzymywania zapasów 1
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 1
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej. 4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC): a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie 1
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową: a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi 1
decydentów w instytucjach nonprofit (nie nastawionych na zysk) 1
dictionary 1
dyskontowanie przepływów pieniężnych 1
dywestycyjne 1
e) faktoring należności 1
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami 1
ekonomicznej i finansowej opłacalności i ryzyka projektów oraz zarządzania finansami firmy. TREŚCI PROGRAMOWE W TRAKCIE SZKOLENIA: [1] Podstawowe założenia przygotowania finansowej części studium wykonalności 1.1. Decyzje inwestycyjne w odniesieniu do celu interesariuszy / beneficjentów: 1.2. cel rozpoczynania realizacji projektów 1
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem. Informacje organizacyjne Koszt uczestnictwa: – jednej osoby 1490 zł + 23% VAT 1
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem. Prowadzący dr hab. Grzegorz Michalski (tel.: +48503452860 | tel.: 791206754 | email: Grzegorz.Michalski@gmail.com ) – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych 1
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja. 7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego: a) metody analizy ryzyka kredytowego 1
fax (022) 211 20 90 norbert.saks@akademiamddp.pl 1
film 1
films 1
generowanymi w okresie poddanym analizie). W trakcie szkolenia omawiane są trzy składniki finansowego studium wykonalności: - Analiza finansowa projektu 1
greek 1
greek film 1
handlowych 1
instytucjonalnych 1
jaka nie jest pokryta zdyskontowanymi wpływami netto z projektu 1
jakie interesariusze otrzymają dzięki realizacji projektu. Analiza finansowa i ekonomiczna wycenia czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla interesariuszy. - Analiza kosztów i korzyści koncentrująca się na decyzyjnym ujęciu spodziewanych benefitów z projektu oraz analizowaniu jakie koszty będą ich tworzeniu towarzyszyć. - Analiza wrażliwości i ryzyka 1
kapitalizacja przepływów pieniężnych 1
kapitału koniecznego do zamrożenia w projekcie 1
kosztach alternatywnych 1
które mają wpływ na finansowe powodzenie projektu lub na wyznaczenie luki finansowej koniecznej do pokrycia przez sponsora. - Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie realizacji zadań projektu na ekonomiczne i finansowe charakterystyki projektu. - Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu finansowych zasad rządzących ekonomicznym postrzeganiem procesów w trakcie realizacji projektu. ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej jednostek służb publicznych 1
które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. • Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. • Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi 1
które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Adresaci szkolenia: Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa 1
którzy będą głównymi beneficjentami realizacji projektu. Studium finansowej wykonalności stanowić plan finansowych zasobów i finansowych przepływów w trakcie rozpoczynania 1
którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu luki finansowej 1
którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy. Program 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową: a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa 1
licząc się z koniecznością zatrudnienia mniej licznej kadry ale o wyższych kwalifikacjach? 7.3. Wybór spośród kilku rozwiązań realizujących założenia projektu o podobnym stopniu realizacji celów ale różnych charakterystykach 1
lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 3.2. EBIT 1
lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 3.3. wolne przepływy pieniężne (FCF) 1
lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 3.4. poziom ryzyka biznesowego 1
lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk [4] Metody oceny finansowej projektów. 4.1. ocena projektów na podstawie celów przedsiębiorstw ekonomii społecznej 1
lunch 1
mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami 1
materiały szkoleniowe 1
model Beranka 1
model Millera-Orra 1
model Stone’a) 1
modernizacyjne (innowacyjne) 1
na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa 1
nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) 1
neotropical 1
niezależnie od tego 1
o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa 1
oral history 1
oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych 1
oraz związanych ze środowiskiem naturalnym. Finansowe studium wykonalności umożliwia określenie finansowej rentowności projektu lub określenie luki finansowej 1
otwartego lub półotwartego na temat finansowej części studium wykonalności: Studium wykonalności finansowej projektu. Jak szacować dane do finansowej części studium wykonalności (feasibility study)? Trener: Grzegorz Michalski ( tel.: +48503452860 | Grzegorz.Michalski@gmail.com ) CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z finansową częścią studium wykonalności koncentrującą się na finansowej wykonalności zamierzonych w projekcie działań. Szkolenie ma za zadanie nauczyć praktycznej umiejętności rozpoznawania elementów istotnych od strony finansowej rentowności projektu 1
otwartego lub półotwartego na tematy: https://eunicacon.wordpress.com/biznesplan-studium-wykonalnosciszkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ocena-i-analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-realizacji-inwestycji/ https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ocena-i-analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-realizacji-inwestycji/budzetowanie-kapitalowe-jako-finansowe-narzedzie-podejmowania-strategicznych-decyzji-firmy/ https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ocena-i-analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-realizacji-inwestycji/analiza-projektow-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-szkolenie/jak-pogodzic-plynnosc-z-rentownoscia-szkoleni/ https://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-wartoscia-przedsiebiorstwa-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/analiza-finansowa-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/finanse-dla-niefinansistow-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/finanse-dla-niefinansistow-szkolenie/finanse-dla-niefinansistow/ https://eunicacon.wordpress.com/finanse-przedsiebiorstw-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/finanse-przedsiebiorstw-szkolenie/finansowanie-kredytowe-przedsiebiorstw-szkolenie-grzegorz-michalski/ https://eunicacon.wordpress.com/controlling-finansowy/ https://eunicacon.wordpress.com/controlling-finansowy/controlling-finansowy-przedsiebiorstwa-w-warunkach-ryzyka-i-niepewnosci/ https://eunicacon.wordpress.com/szkolenia/ 1
podając w tytule przelewu kod szkolenia. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach 1
pracownikach JST oraz wszystkich 1
pracownikach jednostek samorządu terytorialnego 1
przedsięwzięć nastawionych na zysk lub inicjatyw nie nastawionych na zysk 4.2. okres zwrotu 1
przerwy kawowe 1
realizacji i likwidacji projektu. Powinny w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie finansowe konsekwencje operacyjnych działań planowanych w trakcie wdrażania projektu. Kluczowe są tu finansowe konsekwencje uwarunkowań technicznych 1
regional 1
regional queensland 1
ryzyka finansowego i ryzyka indywidualnego lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego 1
screened 1
skoncentrowana na analizie poprawności założeń projektu 1
skupiająca się nad ekonomiczną wykonalnością projektu. Analiza ta posługuje się wielkościami ekonomicznymi odzwierciedlającymi wartości 1
snowtown 1
south australia 1
south wales 1
społeczno-kulturowych 1
sprawdzającym 1
szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 5.4. zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekty lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 5.5. zasada dotycząca zysku w sensie księgowym 1
szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto 1
tel: 791206754 | tel2: 503452860 | email: Grzegorz.Michalski@gmail.com | Referencje wykładowcy >>> http://michalskig.com/referencje/ lub: plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB) Cel szkolenia Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi 1
w przypadku braku rentowności (Luki w finansowaniu jest tą częścią zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych koniecznej inwestycji 1
wartość obecna 1
wartość obecna renty 1
wartość przyszła 1
właścicielach przedsiębiorstw 1
właścicielach przedsiębiorstw i przedstawicieli właścicieli przedsiębiorstw 1
łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: „Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie” oraz „Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach” | http://michalskig.com/referencje | lub: plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB) Zapraszam do kontaktu w sprawie organizacji szkoleń zamkniętych dedykowanych i przygotowanych specjalnie dla Twojej firmy. Kontakt z trenerem: dr hab. Grzegorz Michalski (tel.: +48503452860 | tel.: 791206754 | email: Grzegorz.Michalski@gmail.com ) Informacje organizacyjne Godziny zajęć: 10:00 – 15:45 Miejsce zajęć: centrum w/w miast. Informacje: Norbert Saks 1
środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: • Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi 1
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os + 23% VAT. Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia 1
• analizowania ryzyka projektów 1
• brania pod uwagę w decyzjach zasady separowalności (oddzielności) decyzji finansowych od operacyjnych 1
• doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego projektu 1
• kalkulacji wartości rezydualnej w projektach 1
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV 1
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek finansowej wykonalności projektu 1
• oceny finansowej racjonalności i ryzyka projektów opartych na innowacyjnych pomysłach a ocena finansowej wykonalności inwestycji 1
• oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości 1
• oceny wpływu kosztu kapitału na finansową wykonalność projektu 1
• porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów w ocenie finansowej wykonalności projektów 1
• stosowania koncepcji wewnętrznej stopy zwrotu 1
• stosowania metod oceny finansowej wykonalności projektów lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 1
• szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży 1
• szacowania wolnych przepływów pieniężnych 1
CREATOR
SHOW DETAILS
up-solid down-solid